Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler

          Aksaray ilinin bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarını ve diğer değerlerini araştırmak, bunların Aksaray’ın kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerlerini belirlemeyi amaç edinen Merkez; Aksaray ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarını, bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, Aksaray tarihi ve kültürünün ana konuları ile ilgili araştırmalar yapmak. Aksaray tarihi ve kültürüne ilişkin ana konuları tespit etmek, Aksaray ilinin tasavvufi değerleri ile diğer değerlerinin Türk kültür tarihi içindeki yerlerini ilmi objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak, Aksaray ili ile ilgili değerli bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarını, tasavvuf değerlerini ve diğer değerleri hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasi sebepleri incelemek, Aksaray ilinin tasavvuf değerlerinin yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, bu eserlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, Aksaray ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanlarının, tasavvuf ve Türk milli kültürüyle ilgili bütün ana kaynaklarını toplayıp bir arşiv kurmak, dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırmaları yapmak, Aksaray tarihi ve  kültürü ile ilgili konular, Aksaray ili ile ilgili bilim, siyaset, eğitim ve kültür insanları, tasavvuf değerleri ve diğer değerler hakkında seminer, konferans, kongreler düzenlemek; kitap, dergi ve diğer yayınları yayımlamak, Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak, Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, bilimsel katkılarda bulunmak…