Aksaray Üniversitesi
Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aksaray Vakıf Çalıştayı

 

Aksaray Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri Çalıştayı (2 Eylül 2021) rapor ve sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz. (PDF)

Aksaray Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri Çalıştayı Programımız yayınlanmıştır. Çalıştay Programına buradan erişebilirsiniz. (PDF) (Excel)


“Aksaray Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri Çalıştayı”

“Hüner bir şehir bünyâd itmekdür, Reâyâ kalbin âbâd itmekdür” Fatih Sultan Mehmet Han
“Asıl marifet bir şehir kurmak, şehir imar etmek (le birlikte), o şehirde yaşayanların kalbini âbâd etmek, kazanmaktır.”  


Değerli Bilim İnsanları;

Medeniyetin en somut alanlarından birisi şehir kültürüdür. Şehir; insanların yaşadığı, ticarî faaliyetlerin yapıldığı, sosyal, kültürel ve idari yer olarak her zaman hayatın merkezinde olmuştur. Osmanlı şehirlerinin kuruluş ve gelişme aşamalarında katkı sağlayan vakıflar ise sosyal hayatın her yönüne etki etmiş, bu şekilde şehir medeniyetinin oluşmasında önemli rol üstlenmiştir.

Medeniyet tarihimizin Aksaray şehir ve vakıf medeniyeti konularındaki birikimini gündeme getirmeyi ve tarihi birikimin modern şehre aktarılmasını hedefleyen “Aksaray Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri Çalıştayı”, 02.09.2021 tarihinde Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Aksaray’daki şehir medeniyeti ve vakıflar ile ilgili tüm değerleri, bilimsel bir disiplin içerisinde buluşturarak araştırmacıların fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlamak görev telakki edilmektedir.


ÇALIŞTAYIN AMACI

 “Aksaray Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri Çalıştayı”nın esas amacı; tarihi, kültürü ve birikimi ile Anadolu’nun güzide merkezlerinden biri olan Aksaray’da şehir medeniyetini oluşturan unsurlar ile birlikte, sosyal, kültürel, iktisadi ve idari yönlerden şehrin dokusunda kayda değer noktada bulunan vakıfların etkisini incelemektir.


ÇALIŞTAYIN GEREKÇESİ

Şehirlerin ayrı isimleri olduğu gibi ayrı birer kimliği, karakteri, özellikleri ve güzellikleri vardır. Şehirlere anlam katan, o şehri inşa eden ve yaşatan insanların hayat anlayışları, inanç ve değerleri, yaşam üslupları, sanat ve estetik biçimleridir. Üzerinde yaşanılan şehrin farkında olmalı; tarihini, geçmişini, üzerinde yaşamış insanları, kültürleri, medeniyetleri tanıyarak ibret almalı ve bizlere miras olarak bırakılan şehirleri koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere taşıma noktasında gereği yapılmalıdır.

Vakıflar ise sosyal hayatın en önemli kurumlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nde kurumsal kimliğe kavuşan vakıf müessesesinin bünyesinde barındırdığı birçok özellik ile toplumsal hayattaki hizmetlerini ve şehre kattığı değerleri incelemek gerekir.

Vakıfların iktisadi alanda çarşı, dükkân, bedesten, han, kapan; eğitim alanında mektep, medrese, kütüphane, darülhadis; dinî alanda cami, tekke, mescit, namazgâh, muvakkithane; sağlık ve sosyal alanda hastane (darüşşifa), kervansaray, imaret, darülaceze, kadın sığınma evi, yol, köprü, hamam, çeşme, su yolları, kaldırım, mezarlık; spor alanında pehlivan ve kemankeş tekkeleri, ok meydanları; sivil ve askeri alanda kışla, kale, saray, tophane, bahçe gibi faaliyet alanlarındaki etkisini şehir medeniyeti çerçevesinde ortaya çıkarmak gerekmektedir.

Üniversiteler, içinde bulundukları şehirlerin tanıtımının sağlanması, tarihi, kültürel, coğrafi, jeolojik, ekonomik yönlerinin araştırılması adına bir lokomotif görevi görmektedir. Özellikle bilimsel art alanın oluşturulmasında birinci derecede sorumlu olan üniversiteler; çalıştaylar, sempozyumlar, panel ve söyleşiler ile bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, Aksaray Üniversitesi olarak Aksaray’ın şehir medeniyetini oluşturan ögeleri ve bu medeniyet içerisindeki vakıfların rolünü incelemek çalıştayın temel hedefini oluşturmaktadır.

ÇALIŞTAY KONULARI

Çalıştay kapsamındaki konuların ana başlıkları

Aksaray Kent Kimliği ve Kültürü
Vakıfların Tarihi
Aksaray Vakıf Eserleri
Aksaray’da Şehircilik ve Vakıflarla İlişkisi

Çalıştay kapsamındaki konuların alt başlıkları

Tarihi çevre ve koruma, fiziksel çevre, toplumsal çevre,
Aksaray şehir tarihi,
Aksaray’ın şehir kimliği,
Aksaray’da şehirleşme,
Aksaray’da şehir kültürü,
Şehir kültürü temelinde Aksaray’ın sosyal yapısı,
Şehir kültürü temelinde Aksaray’da iktisadi yapı,
Şehir kültürü temelinde, Aksaray’da mimari, mekânsal gelişim ve şehir planlama,
Aksaray’da kentsel dönüşüm,
Aksaray’ın kent dokusu,
Aksaray’da meydan kültürü,
Aksaray’da eğitim faaliyetlerinin şehir kültürüne etkisi,
Tarihî süreçte Aksaray’da edebî muhitler,
Aksaray’ın göç dinamikleri,
Ulaşım ağları açısından Aksaray,
Aksaray şehir kültüründe ekoloji,
Aksaray’ın estetik ve kültürel dinamikleri,
Aksaray’da şehir ve insan,
Aksaray’da marka kent bağlamında şehircilik faaliyetleri,
Aksaray şehir medeniyetinin edebiyata yansımaları,
Vakıfların tarihi,  vakfın tanımı ve türleri,  hayrat ve akar ilişkisi bakımından vakıflar, vakıf taşınmazlarına ilişkin uygulamalar ve yasal düzenlemeler (icareteyn, mukataa, satış, istibdal),
Vakıf eserleri ve korunması,
Vakıfların şehircilikle ilişkisi, imar ve yatırımda vakıf önceliği, vakıfların güncel sorunları,
Aksaray vakfiyeleri,
Aksaray vakıf kitâbeleri,
Aksaray vakfiye suretleri,
Aksaray’daki vakıfların geçmişi, kaynakları, özellikleri, işlevleri, esasları, kapsamı ve yapısı,
Şeriyye Sicillerine göre Aksaray’daki vakıflar,
Aksaray’da geçmişten günümüze vakıf eserlerinin durumu,
Aksaray’daki vakıf eserlerinin mimari yönden değerlendirilmesi,
Aksaray’daki vakıf eserlerinin korunması,
Aksaray’daki vakıfların şehre katkısı,
Aksaray vakıflarındaki iktisadi hizmetler,
Aksaray vakıflarındaki sosyal ve kültürel hizmetler,
Aksaray vakıflarındaki idari hizmetler.


KURULLAR

Onur Kurulu

Hamza AYDOĞDU, Aksaray Valisi
Evren DİNÇER, Aksaray Belediye Başkanı
Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, Aksaray Üniversitesi Rektör Yrd.
Mevlüt ÇAM, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı
Nurullah OSMANLI, Konya Vakıflar Bölge Müdürü
Mustafa DOĞAN, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü
Bülent SUERİ, Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Prof. Dr. Muhammed SARI, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN MERCİMEK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havva Ülgen BEKİŞOĞLU, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Kudret Safa GÜMÜŞ, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CAN, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Çiğdem GÜREL AĞIR, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Murat AKIL, Aksaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Rana ATA ÜNSAL, Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Vildan ARMAĞAN, Aksaray Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Doğan YÖRÜK, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammed SARI, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat TOPAL, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ATA, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Savaş KARAGÖZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Ali TÜRKMENOĞULLARI, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN MERCİMEK, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Havva Ülgen BEKİŞOĞLU, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet GÖRÜR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman OKUMUŞ, Aksaray Üniversitesi


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme Tarihleri: 30 Haziran-20 Ağustos 2021
Çalıştay Programının Yayınlanması: 27 Ağustos 2021
Çalıştay Tarihi: 2 Eylül 2021


SEKRETERYA&İLETİŞİM

Özetlerin gönderimi ve iletişim için aşağıdaki e-posta adresi kullanılacaktır:
E-posta: somuncubaba@aksaray.edu.tr  

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül CAN
Tel: 0382 288 26 13